ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
3,745
เดือนที่แล้ว
3,435
ปีนี้
38,347
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
147,638
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

       เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลบ้านตาล มีสมาชิก 12 คน อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และการทำงานของผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คือ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการบริหารงานในเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

      นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนด (เทศบาลตำบลบ้านตาล มีรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน)

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
      เทศบาลตำบลบ้านตาลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

        (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

        (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

        (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

        (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

        (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

        (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

  1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

        (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

        (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

        (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

        (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

        (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

        (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

  1. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

        (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))

        (3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))

        (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

        (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

        (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

  1. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

        (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

        (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

        (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

        (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))

        (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))

        (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

        (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

  1. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

        (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))

        (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

        (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

  1. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))

        (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

        (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

        (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))

  1. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))

        (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

        (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

        (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

        (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)

พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ  เทศบาล อบต.มาตรา 16

     มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา แบละอง๕การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้

        (1)การจัดทำแผนพัฒน่าท้องถิ่นของตนเอง

        (2)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

        (3)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

        (4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

        (5)การสาธารณูปการ

        (6)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

        (7)การพาฯชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

        (8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว

        (9)การจัดการศึกษา

        (10)การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

        (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        (12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

        (13)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        (14)การส่งเสริมกีฬา

        (15)การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

        (16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น

        (17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

        (18)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

        (19)การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

        (20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปานสถาน

        (21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

        (22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

        (23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรรพ และงานสาธารณสถานอื่นๆ

        (24)การจัด การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        (25)การผังเมือง

        (26)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

        (27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ

        (28)การควบคุมอาคาร

        (29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        (30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        (31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ

      ภารกิจหลัก
      1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

      2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

      4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      5.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

      6.ด้านการส่งเสริมการศึกษา

      7.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


      ภารกิจรอง

      1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

      2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

      3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

      4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน